Big news! CHINA and KOREA TOUR 2017 !!

11.03.2017 WUHAN // 403 International Art Center
16.03.2017 JINAN // Sheng Kun Lun
18.03.2017 TIANJIN // 13 Club | Tianjin
19.03.2017 PEKIN // Yugong Yishan
24.03.2017 CHENGDU // ShuiJing Tang Art Center
25.03.2017 SHANGAI // Mao Live House
28.03.2017 CANTON // Auditorium K.K Leung (Zhongsha)
30.03.2017 ICHEON (Corée) // TriBowl
31.03.2017 HONGKONG // The Vines

LiA